Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Magazyn call off stock w VAT, transakcje łańcuchowe, WDT i WNT – zmiany

Kamil Cymerman22 marca 2020Komentarze (0)

Niebawem wejdą w życie istotne zmiany na gruncie ustawy o VAT będące implementacją dyrektywy 2018/1910, a mające na celu usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie aktualnego systemu podatkowego VAT w obszarze:

 • przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu „call off stock” w handlu transgranicznym,
 • transakcji łańcuchowych,
 • dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) z prawem do odliczenia.

Wprowadzenie zmian w zakresie magazynu konsygnacyjnego argumentowane jest chęcią ujednolicenia prawa podatkowego na szczeblu unijnym, a także zmniejszającym formalności po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną.

Magazyn call off stock

Procedura magazynu typu „call off stock”

Zgodnie z dyrektywą procedura magazynu typu „call off stock” ma miejsce, gdy:

 • towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika, lub przez osobę trzecia działającą na jego rzecz do innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia tych towarów w tym państwie – na późniejszym etapie i po ich przybyciu- innemu podatnikowi, który jest uprawniony do nabycia własności tych towarów zgodnie z obowiązującym porozumieniem miedzy tymi dwoma podatnikami,
 • podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim, do którego towary są wysyłane,
 • nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT U, a jego dane są znane podatnikowi podatku od wartości dodanej wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu,
 • podatnik podatku od wartości dodanej rejestruje przemieszczenie towarów w specjalnie do tego celu prowadzonej ewidencji.

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym przepisy nie regulowały wprost procedury związanej z magazynem typu „call off stock”. Możliwość wprowadzenia uproszczenia w regulacjach krajowych poszczególnych państw członkowskich wynikała z interpretacji przepisów obowiązującej dyrektywy VAT oraz praktyki poszczególnych państw członkowskich. W wyniku tego państwa różnie regulowały magazyn „call off stock”, dlatego konieczna była harmonizacja przepisów na poziomie unijnym.

W myśl obowiązujących przepisów ustawy o VAT podatnik podatku od wartości dodanej, który wprowadza towar do magazynu znajdującego się na terytorium Polski, nie jest zobowiązany rejestrować się w Polsce jako podatnik VAT, ani rozliczać WNT, a następnie podatku od sprzedaży krajowej towarów znajdujących się w tym magazynie.

Procedura w miejsce definicji magazynu konsygnacyjnego

Dyrektywa nowelizująca przepisy ustawy o VAT  uchyla obowiązująca dotychczas definicje magazynu konsygnacyjnego i wprowadza w to miejsce procedurę magazynu typu „call off stock” (nowe rozdziały 3a i 3b) znajdującego się na terytorium kraju oraz na terytorium państwa członkowskiego innego niż na terytorium kraju (art.2 pkt 3 projektu ustawy dot. dodanych art. 13a-13l ustawy o VAT). Ma to na celu rozróżnienie przemieszczania dokonanego do Polski od przemieszczenia dokonanego z Polski.

Zasadnicze zmiany przewidują, w przeciwieństwie do obecnego stanu, że magazyn typu „call off stock” będzie się odnosić wyłącznie do towarów przeznaczonych do konkretnego nabywcy. Pomimo tego ustawodawca dopuszcza możliwość zastąpienia nabywcy przez innego podatnika w przypadku, gdy w trakcie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu nabywca zostaje zastąpiony przez innego podatnika.

Jeżeli zmiana taka będzie miała miejsce w trakcie 12 miesięcy od dnia przeniesienia towarów do magazynu uznaje się, ze nie miało miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Odmiennie również w procedurze magazynu typu „call off stock” uregulowany jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT dla nabywcy. W przypadku magazynu konsygnacyjnego obowiązek ten powstawał z upływem 24 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu. Teraz po upływie terminu 12 miesięcy przebywania towarów w magazynie, gdy wystąpi sytuacja nie pobrania ich z magazynu, wtedy powstanie ten obowiązek dla podatnika podatku od wartości dodanej.

Co więcej, wraz ze zmianami towary przemieszczane w ramach tej procedury będą mogły być przeznaczone także do działalności handlowej.

Dyrektywa 2018/1910 nakłada również na podatnika nowe obowiązki tj. obowiązek rejestrowania przemieszczania towarów we właściwej ewidencji. Dodatkowo sprzedawca musi posiadać pisemne oświadczenie nabywcy, ze towar został wysłany z data przybycia towaru.

Wprowadzone przepisy są spowodowane koniecznością ujednolicenia obowiązujących przepisów mających znaczenia dla prowadzenie działalności transgranicznej na terytorium UE. Ułatwi to funkcjonowanie zarówno podmiotom polskim, jak i zagranicznym.

Transakcje łańcuchowe

Kolejna zmiana warta uwagi są regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych. Posobnie jak w przypadku magazynu typu „call off stock” problemem z powodu którego wprowadzane są przepisy dyrektywy, jest brak jednolitego systemu podatkowej ujednolicającego rozliczenia VAT w owych transakcjach.

W obecnym stanie prawnym towar, który jest fizycznie transportowany  pomiędzy pierwszym a ostatnim podmiotem w łańcuchu transakcji (co najmniej trzy podmioty) to jego transport lub wysyłkę należy przyporządkować tylko jednej dostawie. Wynikiem tego jest to, ze tylko jedna dostawa ma charakter ruchomy, a pozostałe są nieruchome, co ma znaczący wpływ na ustalenie miejsca dostawy.

Zasadnicza zmiana jest wprowadzenie przez art. 22 ust 2b ustawy o VAT dokładnego określenia kiedy przypisać należy transport lub wysyłkę towaru. Gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, ze są one wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy, przy czym towar jest wysyłany bądź też transportowany z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, to wysyłka lub transport tego towaru przyporządkowane jest wyłączeni do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

Ustawodawca w projekcie zmian zawarł oczywiście wyjaśnienie pojęcia podmiotu pośredniczącego, jako dostawce towarów innego niż pierwszy w kolejności dostawca, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.

Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, ze wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie do dostawy towarów dokonanej przez podmiot pośredniczący, w przypadku, gdy podmiot ten przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane.

Przesłanki stawki 0%

W zakresie implementacji dyrektywy 2018/1910 ustawa wprowadza przesłanki materialne od których spełnienia zależy możliwość zastosowanie stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT odnoszą się m.in. do warunku dokonywania dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy  i ważny numer dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany w państwie członkowskim nabywcy.

Zmiany w tym zakresie dotyczą wymogu posiadania ważnego numer identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo w którym rozpoczyna się transport towarów. Do tej pory była to przesłanka o charakterze formalnym, dlatego nie stanowiła warunku do skorzystania z preferencji podatkowych.

Dodatkowo wprowadzona została konieczność posiadania konkretnych dokumentów potwierdzających dostawę. W konsekwencji oznacza to konieczność wdrożenia mechanizmów pozyskiwania dokumentów potwierdzający wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Nowelizacja zawiera również zmiany w zakresie informacji o schematach podatkowych

Dotychczasowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku implementowały dyrektywę MDR w zakresie określenia definicji schematu podatkowego oraz przesłanek raportowania, wskazania kręgu, podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji, określenia zasad, zakresu, sposobu i terminu przekazywania informacji oraz właściwego organu podatkowego.

Projektowana ustawa dopełnia implementację dyrektywy MDR poprzez nałożenie na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych państwom członkowskim UE oraz w ograniczonym zakresie Komisji Europejskiej.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: