Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

Zakładanie spółki w Turcji

Kamil Cymerman30 września 2022Komentarze (0)

Turcja od lat jest bramą między Europą a Azją. To jeden z popularniejszych kierunków inwestycyjnych ostatnich lat. Mając ogromny wewnętrzny rynek zbytu przyciąga przedsiębiorców z całego świata, jednocześnie gwarantując niskie ceny produktów i usług.

Spółka w Turcji to doskonały wybór dla przedsiębiorców chcących działać lokalnie lub szukających wehikułu sprzedażowego w celu działa na terytorium Afryki i Azji.

Zakładanie spółki w Turcji

Rodzaje spółek tureckich

W Turcji najpopularniejszymi rodzajami spółek są spółka akcyjna, z o.o. oraz oddział spółki zagranicznej. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęstszy rodzaj spółek w Turcji.

Około 82% wszystkich spółek to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 13% to spółki akcyjne, a 4% to spółdzielnie.

Turecka Spółka z o.o.

Turecka spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych z określoną kwotą kapitału pod nazwą handlową.

 

Zgodnie z prawem tureckim maksymalna liczba wspólników w spółce wynosi 50. Dozwolona jest 100% zagraniczna własność w podmiocie. Cudzoziemiec, który nie planuje pojawiać się w Turcji, może zostać udziałowcem tureckiej spółki na podstawie pełnomocnictwa.

Kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy spółki LLC wynosi 10.000 TRY. Wartość księgowa udziału może wynosić 25 TRY lub jej wielokrotność. Kapitał zakładowy można wpłacić w ciągu dwóch lat od rejestracji.

Wkłady pieniężne na kapitał zakładowy należy zdeponować na specjalnym rachunku bankowym, który zostanie otwarty w imieniu tworzonej spółki. Pismo z banku potwierdzające zdeponowanie objętego kapitału zakładowego na rachunku musi zostać złożone we właściwym urzędzie rejestru handlowego.

Zdeponowana kwota może zostać wycofana przez spółkę po przedstawieniu odpowiednich dokumentów założycielskich wykazujących, że uzyskała osobowość prawną. Dopuszcza się wkłady niepieniężne.

Udziałowcy w spółce tureckiej

Udziałowcami tureckiej spółki z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Nie muszą mieszkać w Turcji, nierezydenci również mogą również zostać udziałowcami tureckiej spółki. Poprzedni kodeks handlowy przewidywał, że co najmniej 2 akcjonariuszy jest wymaganych jest do założenia i utrzymania LLC.

Nowy kodeks handlowy (obowiązującemu od lipca 2012 roku) umożliwia założenie spółki jednoosobowej. W przypadku, gdy spółka jest utworzona przez jednego udziałowca lub liczba udziałowców zostaje następnie zmniejszona do jednego; imię i nazwisko, adres i obywatelstwo udziałowca należy również zarejestrować w urzędzie rejestru handlowego i ogłosić w dzienniku rejestru handlowego.

Udziałowcy podejmują decyzję na walnym zgromadzeniem. Walne zgromadzenie może być zwoływane na posiedzenia zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne muszą odbywać się co najmniej raz w roku w okresie trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Dyrektorzy lub posiadacze co najmniej 10% kapitału mogą zwoływać nadzwyczajne zgromadzenia. Walne zgromadzenie ma prawo do zmiany statutu, powoływania i odwoływania dyrektorów, zatwierdzania sprawozdań finansowych, określania podziału zysków, rozwiązywania firma itp.

Kworum decyzyjne w sprawach dotyczących zwykłej działalności spółki stanowi zwykła większość kapitału zakładowego reprezentowanego na zgromadzeniu. Kodeks handlowy wymaga wyższego kworum decyzyjnego w sprawach o dużym znaczeniu, takich jak fuzja, podział, podwyższenie lub obniżenie kapitału, dobrowolne rozwiązanie itp.

Dyrektor tureckiej spółki z o.o.

Dyrektor stanowi organ zarządzający spółki tj. zarządza nią i reprezentuje na zewnątrz. Dyrektorem może zostać obcokrajowiec posiadający zezwolenie na pracę w Turcji.

Osoba, która nie jest udziałowcem LLC, może również zostać wyznaczona na dyrektora. Dyrektor może być odwołany w każdym czasie uchwałą walnego zgromadzenia.

Odpowiedzialność wspólników

Odpowiedzialność wspólników za długi i zobowiązania spółki jest ograniczona jej majątkiem. Udziałowcy nie ponoszą odpowiedzialności za długi w spółce tureckiej.

Istnieje jednak ważny wyjątek od tej ogólnej zasady:

Udziałowcy są osobiście odpowiedzialni za należności publiczno-prawne spółki. Odpowiadają oni wspólnie za podatki proporcjonalnie do swoich udziałów w kapitale. Z drugiej strony, ich odpowiedzialność za składki na ubezpieczenie społeczne pracowników dotyczy całego zadłużenia, nie jest określana proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale. Taka odpowiedzialność pojawi się tylko wtedy, gdy takie długi nie będą mogły być odzyskane z majątku spółki.

Jedną z najważniejszych różnic między spółką z o.o. a akcyjną jest mechanizm odpowiedzialności za długi publiczne. Dlatego należy to poważnie rozważyć przy podejmowaniu decyzji o rodzaju firmy, która ma zostać założona.

Statut tureckiej spółki z o.o.

Jest to dokument założycielski spółki, bez niej spółka nie może istnieć.

Umowa spółki musi zostać podpisana przez wszystkich udziałowców (lub ich przedstawicieli przez pełnomocnika) przed urzędem rejestru handlowego (chyba że udziałowcy lub ich przedstawiciele są niepiśmienni lub są niepełnosprawni ewentualnie gdy nie mówią po turecku, – w takim przypadku, umowa spółki musi być podpisane przed notariuszem).

Status musi zawierać następujące elementy;

 1. imiona i nazwiska, dane adresowe i obywatelskie założycieli,
 2. nazwa handlowa firmy,
 3. główny obszar i przedmiot działalności firmy,
 4. adres firmy,
 5. Kapitał spółki, liczba akcji, wartość nominalna każdej akcji, sposób objęcia kapitału,
 6. imiona, nazwiska i narodowości dyrektora(ów),
 7. w jaki sposób dokonywane są ogłoszenia o firmie,

W praktyce urzędy rejestrów handlowych dostarczają projekty tekstów statutów. Statut spółki z o.o. może zostać zmieniony uchwałą jej walnego zgromadzenia.

Procedura rejestracji spółki z o.o. w Turcji

W Turcji rejestracji handlowej dla wszystkich rodzajów spółek dokonuje się za pośrednictwem Centralnego Systemu Ewidencji Rejestracji o nazwie MERSİS.

Nazwa handlowa spółki LLC wybrana przez akcjonariuszy musi zostać przekazana za pośrednictwem MERSİS, a jej zatwierdzenie będzie zasadniczo dokonywane drogą elektroniczną. Nazwa handlowa nie może być myląca ani obraźliwa.

Spółka musi wystąpić do właściwego urzędu skarbowego o uzyskanie potencjalnego numeru identyfikacji podatkowej po poświadczeniu umowy spółki przez urząd rejestru handlowego lub notariusza. Ten potencjalny numer identyfikacji podatkowej jest niezbędny do otwarcia rachunku bankowego w celu zdeponowania kapitału zakładowego Spółki.

Należy odebrać pismo należycie sporządzone przez bank, w którym jest zdeponowany kapitał zakładowy spółki. Pismo to powinno zawierać nazwę spółki i jej akcjonariuszy oraz kwotę zdeponowaną przez każdego z nich. 0,04% kapitału zakładowego musi być zdeponowane na rachunku w banku publicznym jako opłata dla tureckiego urzędu ds. konkurencji.

Firma w Turcji – wymagane dokumenty

Po zakończeniu wstępnych przygotowań należy złożyć we właściwym urzędzie rejestru handlowego następujące dokumenty(5):

 1. List motywacyjny podpisany przez dyrektora. List motywacyjny musi zawierać wniosek o rejestrację oraz dane dotyczące nazwy, kapitału zakładowego, adresu, daty założenia oraz nazwy urzędu skarbowego, w którym spółka będzie zarejestrowana oraz wykaz załączników.
 2. Formularz deklaracji założycielskiej. Trzy egzemplarze tego dokumentu muszą być wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione. W przypadku udziałowca zagranicznego należy wypełnić i podpisać cztery egzemplarze formularza.
 3. poświadczone notarialnie kopie umowy spółki, chyba że założyciele podpiszą umowę spółki przed urzędnikami rejestru handlowego,
 4. „Zgłoszenie Rejestracji Izby” które musi być wypełnione i podpisane przez założycieli firmy,
 5. Poświadczone notarialnie kopie paszportów i zaświadczeń o rezydencji oraz specjalnego numeru NIP przyznanego cudzoziemcom dla wspólników i dyrektorów zagranicznych,
 6. Notarialnie poświadczone wzory podpisów dyrektorów, chyba że podpiszą oni pisemne oświadczenia przed urzędnikami rejestru handlowego,
 7. Notarialne listy akceptacyjne potwierdzające, że dyrektorzy niebędący udziałowcami zgadzają się na powołanie w skład zarządu,
 8. dowód bankowy dotyczący uiszczenia opłaty urzędowej w wysokości 0,04% kapitału zakładowego,
 9. List bankowy zawierający nazwę spółki i jej akcjonariuszy oraz kwotę zdeponowaną łącznie i przez każdego z akcjonariuszy (9)
 10. Umowy zawarte między spółką a udziałowcami lub osobami trzecimi (jeśli istnieją).

Opodatkowanie tureckich firm

Głównym podatkiem od spółek jest podatek dochodowy od osób prawnych (kurumlar vergisi). Turecki system podatku od osób prawnych jest systemem dwupoziomowym.

Po pierwsze, zyski przedsiębiorstw podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Po drugie, jeżeli spółka wypłaca swoje zyski jakiemukolwiek udziałowcowi indywidualnemu lub udziałowcowi będącemu osobą prawną niebędącą rezydentem, dywidendy podlegają podatkowi u źródła płatnemu przez wypłacającego dywidendę.

Podstawę opodatkowania podatkiem u źródła oblicza się inaczej niż podatek dochodowy od osób prawnych. W związku z tym dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Dywidendy otrzymane przez akcjonariuszy korporacyjnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Firmy mogą jednak ubiegać się o rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy.

Posłuchaj o rezydencji podatkowej osoby fizycznej:

Podstawa opodatkowania dochodu spółki

Spółki będące rezydentami podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów ze źródeł na całym świecie. Wszystkie dochody i zyski kapitałowe uzyskiwane przez firmy z wszelkiego rodzaju działalności biznesowej stanowią dochód z działalności gospodarczej.

Zasadniczo dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany jako różnica między wartością aktywów netto na ostatni dzień i pierwszy dzień roku kalendarzowego (porównanie wartości netto).

Zwalnia się z CIT 50% dochodu, który pochodzi z działalności B+R.  Mowa tutaj o wynalazkach opracowanych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej, wytwarzaniu oprogramowania i innowacji pod warunkiem że działania prowadzone są w Turcji.

Zwolnienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spełnione są następujące łączne warunki:

 • działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna musi być prowadzona w Turcji;
 • w ramach egzaminacyjnego systemu patentowego należy uzyskać dokument patentu użytkowego;
 • patent lub wzór użytkowy musi być zarejestrowany na podstawie licencji wyłącznej;
 • formularz oceny, potrzebny do określenia wartości dodanej wynalazku, musi sporządzić Ministerstwo Finansów; oraz
 • nie należy przekraczać okresu ochrony dóbr niematerialnych. Okres ochrony wynosi 20 lat dla patentów udzielonych z badaniem merytorycznym, 7 lat dla patentów udzielonych bez badania merytorycznego oraz 10 lat dla świadectwa wzoru użytkowego.

Od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2028 r. dochody z działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i projektowej w centrach rozwoju technologii są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadkach, gdy dochód zwolniony z podatku pochodzi z przeniesienia własności lub leasingu wartości niematerialnych, wymagane jest świadectwo patentowe lub równoważne (zaświadczenie o wzorze użytkowym, zaświadczenie o rejestracji wzoru, zaświadczenie o rejestracji praw autorskich, topografia układu scalonego itp.).

Dochody z działalności związanej z oprogramowaniem mogą również korzystać ze zwolnienia, jeśli uzyskano certyfikat rejestracji praw autorskich.

Podatnicy z dochodami z wartości niematerialnych nieprzekraczających 30 milionów TRY (i przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 200 milionów TRY) mogą jednak korzystać ze zwolnienia podatkowego bez patentu lub równoważnego zaświadczenia. Od 1 stycznia 2022 r. firma, która korzysta z odliczeń i zwolnień na badania i rozwój przekraczających 1 milion TRY, jest zobowiązana do odnotowania 2% odliczenia/zwolnienia na badania i rozwój (do 20 milionów TRY) w specjalnej rezerwie.

Kwota ujęta w tej rezerwie musi zostać wykorzystana na nabycie akcji funduszy venture capital lub zainwestowanie w określone spółki lub spółki venture capital do końca roku, w którym został utworzony rachunek funduszu specjalnego. Jeżeli firma nie dopełni tego obowiązku, 20% odliczenia/zwolnienia na B+R będzie uznane za dochód podlegający opodatkowaniu.

Centra inwestycji regionalnych są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • centra tworzone są za zgodą Ministerstwa Gospodarki;
 • wszystkie wydatki są opłacane przez placówki, które mają centra prawne lub biznesowe poza Turcją; oraz
 • wydatki te nie są brane pod uwagę przy zeznaniach podatkowych składanych przez firmy, które są pełnoprawnymi lub ograniczonymi podatnikami w Turcji.

Dywidendy otrzymane od spółek będących rezydentami są zwolnione (zwolnienie z udziału). Nie ma minimalnych wymagań dotyczących uczestnictwa lub okresu utrzymywania. Od 1 stycznia 2022 r. dywidendy pochodzące z funduszy inwestycyjnych, z wyjątkiem funduszy venture capital, są zwolnione z podatku CIT.

Wydatki będące kosztem uzyskania przychodu w Turcji

Wydatki poniesione na pozyskiwanie i utrzymywanie przychodów z działalności gospodarczej zasadniczo podlegają odliczeniu. Koszty uruchomienia mogą być w całości odliczone w roku, w którym zostały poniesione lub mogą być amortyzowane przez okres 5 lat. Obowiązuje odliczenie 10% dochodu podlegającego opodatkowaniu zainwestowanego w tureckie fundusze venture capital.

Odsetki i tantiemy płacone na warunkach rynkowych podlegają zasadniczo odliczeniu. Jednak odsetki i koszty wymiany walut zapłacone za pożyczkę wykorzystaną na finansowanie projektu inwestycyjnego muszą być kapitalizowane i amortyzowane przez okres inwestycji.

Odsetki poniesione po okresie inwestycji mogą być bezpośrednio kapitalizowane lub odliczane. Ograniczenie dotyczy możliwości odliczenia kosztów finansowania, gdy zadłużenie firmy przewyższa jej kapitał własny. W takich sytuacjach 10% kosztów finansowania nie podlega odliczeniu.

Niektóre podmioty, takie jak instytucje kredytowe, instytucje finansowe, leasing finansowy, faktoring i firmy finansowe są wyłączone z tego ograniczenia.

Opłaty licencyjne uiszczane za korzystanie z praw autorskich, patentów, znaków towarowych i know-how nie podlegają bezpośredniemu odliczeniu, ale mogą być amortyzowane. Liniowa stawka amortyzacji dla takich wartości niematerialnych wynosi 6,66%.

Odliczenie hipotecznych odsetek dotyczy firm, które uzyskały od rządu certyfikat zachęty inwestycyjnej. W związku z powyższym 50% kwoty odsetek obliczonych na:

 • gotówkowe podwyższenie wpłaconego kapitału istniejących spółek kapitałowych; oraz
 • Dopłaty pieniężne nowo utworzonych spółek kapitałowych

podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania osób prawnych. Do zastosowania odliczenia wykorzystywana jest średnia ważona roczna stopa procentowa stosowana do tureckich kredytów komercyjnych udzielanych przez banki (ogłaszana corocznie przez Bank Centralny Turcji). W przypadku spełnienia określonych warunków odliczenie hipotetycznych odsetek dla spółek publicznych oraz spółek posiadających certyfikat zachęty inwestycyjnej może być wyższy.

Następujące firmy nie korzystają z tego odliczenia:

 • firmy działające w sektorach finansów, bankowości i ubezpieczeń;
 • spółki, których dochody pasywne (takie jak odsetki, dywidendy, dochody kapitałowe itp.) stanowią co najmniej 25% ich całkowitego dochodu;
 • spółki, których aktywa stanowią co najmniej 50% udziałów w przedsiębiorstwach powiązanych; oraz
 • spółki inwestujące podwyższony kapitał pieniężny w inne spółki lub w grunty (do kwoty odpowiadającej zainwestowanej kwocie gotówki).

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Zyski kapitałowe są ogólnie uważane za zwykły dochód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Jeżeli jednak spółka będąca rezydentem realizuje zysk kapitałowy ze sprzedaży udziałów, akcji założycielskich, akcji uprzywilejowanych i praw pierwszeństwa w innej spółce lub majątku nieruchomego, 75% takiego zysku jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli:

 • takie udziały lub nieruchomości są w posiadaniu co najmniej 2 lata;
 • wynagrodzenie za sprzedaż otrzymuje się w ciągu 2 lat od sprzedaży; oraz
 • łączna kwota zysku jest przechowywana na specjalnym rachunku rezerwowym przez co najmniej 5 lat. Jeżeli rezerwy te zostaną przeniesione na inne rachunki lub wycofane w gotówce, lub firma zostanie zlikwidowana w ciągu tych 5 lat lub świadczenie za sprzedaż nie zostanie odebrane w ciągu 2 lat, zysk kapitałowy podlega opodatkowaniu w tym roku i kara za stratę podatkową jest naliczana. stosowany.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie przysługuje spółkom zajmującym się obrotem lub dzierżawą nieruchomości lub udziałów.

Stawki podatkowe w Turcji

Od 1 stycznia 2022 r. stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 23% (poprzednio 25%). Od tego dnia 2% obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych ma zastosowanie do spółek, które po raz pierwszy oferują publicznie co najmniej 20% swoich akcji na giełdzie w Stambule.

Firmy eksportujące i produkcyjne posiadające świadectwo rejestracji przemysłowej korzystają z 1% obniżonej stawki CIT. Stawka 0% dotyczy zysków firmy pochodzących z rachunków depozytowych lub funduszy udziałowych zamienionych na rachunki TRY lub środków udziałowych TRY z rachunków depozytowych w złocie lub funduszy udziałowych w złocie od dnia 31 grudnia 2021 r.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jest obniżona o 2 punkty dla korporacji, które po raz pierwszy dokonują oferty publicznej na giełdzie w Stambule (Borsa) w wysokości co najmniej 20%.

Aby skorzystać z obniżonej stawki CIT, akcje muszą zostać po raz pierwszy zaoferowane publicznie na rynku akcji Borsa Istanbul po dacie wejścia w życie artykułu (tj. 17 listopada 2020 r.) po stawce co najmniej 20%.

Przy kalkulacji stawki 20% będzie brana pod uwagę łączna kwota dodanego kapitału wraz z kwotą oferowaną do publicznej wiadomości. Obniżona stawka CIT będzie miała zastosowanie do zysków spółki, które uzyskają w ciągu pięciu okresów podatkowych, począwszy od okresu, w którym oferta publiczna ma miejsce po raz pierwszy.

Zakładanie spółki w Turcji – najczęściej zadawane pytania

Jakie pytania są najczęściej zadawane jeśli chodzi o firmę w Turcji? Oto one:

Co to jest podatek turystyczny w Turcji?

Podatek turystyczny wynosi 2% i nakładany jest na usługi świadczone przez hotele, motele, domy wakacyjny i gościnne itp. Wejście w życie podatku to 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorca planujący inwestycję w branży turystycznej powinien uwzględnić ten koszt w biznesplanie przedsięwzięcia.

Czy w Turcji są podatki?

W Turcji występują podatki bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie to podatki np. dochodowe. W Turcji spółki spoza sektora finansowe obciążone są 20% stawką podatku CIT. Czasowo, za dochód wygenerowany w 2021 r. obowiązująca stawka to 25%, w 2022 r. – 23%. Spółki z branży finansowej płacą 25% CIT.

Ile wynosi VAT w Turcji?

Podstawowa stawka VAT w Turcji wynosi 18%. Występują stawki obniżone, najniższa wynosi 1%.

Czy Turcja należy do krajów Unii Europejskiej?

Turcja nie należy do Unii Europejskiej. Na razie plan przystąpienia kraju do wspólnoty są wstrzymane.

Co to znaczy turecki podatek cyfrowy?

W Turcji występuje podatek cyfrowy w wysokości 7,5% dla przedsiębiorców których globalny przychód przekracza 750 mln EUR, a lokalny – 20 mln TRY. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje usługi reklamowe, sprzedaż kontentu cyfrowego, usługi operatorów platform online.

Czy Turcja ma najbardziej skomplikowany system podatkowy na świecie?

W zależności od źródeł wskazuje się, że: prawne skomplikowanie systemu jest niskie, jednakże w praktyce system jest bardziej skomplikowany niż systemy krajów rozwiniętych. Zgodnie z raportem TMF Group z 2017 Turcja ma jeden z bardziej skomplikowanych systemów podatkowych i księgowych.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w Turcji?

Turcja wprowadziła podatek od nieruchomości kalkulowany jako procent wartości nieruchomości. Stawki podatkowe wynoszą od 0,1 do 0,4% i uzależnione są od lokalizacji oraz przeznaczenia nieruchomości.

Najniższa krajowa w Turcji

Nie ma ustalonego poziomu wynagrodzenia minimalnego (najniższej krajowej) w Turcji, tak jak to jest w Polsce. Jednakże, rząd i organizacje pracownicze prowadzą negocjacje w sprawie ustalenia minimalnej płacy. Według danych z 2021 roku, minimalna płaca wynosiła około 3 577 tureckich lirów brutto na miesiąc, czyli około 450 USD.

Michał Gawlak
radca prawny

Zdjęcia w artykule pochodzą z Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: