Kamil Cymerman

adwokat

Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokację w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Sklep

A może polski holding? Polska spółka holdingowa – nowa, „trudna” ulga

Kamil Cymerman14 września 2022Komentarze (0)

Od 2022 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje regulacja dot. opodatkowania spółek holdingowych. Rozwiązanie opiera się na dwóch filarach:

 • zwolnieniu z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od krajowych oraz zagranicznych spółek zależnych;
 • pełnym zwolnieniu z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Brzmi oczywiście pięknie, ale regulacja jest skomplikowana, nieprecyzyjna i może wiązać rozczarować podatników chcących skorzystać z nowej ulgi.

Zacznijmy od początku…

Polska spółka holdingowa

Warunki powstania spółki holdingowej

Definicja spółki holdingowej została uregulowana w art. 24m pkt. 2 ustawy o CIT i oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną będącą polskim rezydentem podatkowym, spełniającą łącznie następujące warunki:

***

Uwaga: ten artykuł możesz słuchać w podcaście Spółka za granicą:

***

 • posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 • nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 • nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 (pierwsze schody – przyp. autor),
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przy czym przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio (drugie schody – również autor),
 • udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju: wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 (tzw. raju podatkowym), wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej, z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Inne ulgi oraz rzeczywista działalność gospodarcza w

Co oznacza niekorzystanie ze zwolnień o których mowa w w/w artykułach –  np. słynna parent subsidiary directive przewiduje, po spełnieniu szeregu warunków, brak opodatkowania dywidend otrzymywanych przez spółki matki od swoich spółek córek z UE.

Słowem – skorzystamy ze zwolnienia, tracimy prawo do ulgi.

Czy możemy wybierać z czego korzystamy – ze zwolnienie PSD czy zwolnienia holdingowego?

Spółka holdingowa a rzeczywista działalność gospodarcza

Drugie schody o których wspominałem?

W każdym roku korzystania z tej preferencji, spółka holdingowa powinna prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Odnosząc powyższy warunek do art. 24a ust. 18 ustawy o CIT, należy wskazać, że przy ocenie, czy dany podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

 • zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ten podmiot wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • podmiot ten nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez ten podmiot a faktycznie posiadanym przez niego lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tego podmiotu;
 • podmiot samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Wydaje się, że ustawodawcy chodzi o inną działalność niż działalność stricte holdingowa (zarządzania udziałami, usługi head office itp.), chociaż holding nie musi prowadzić operacyjnej działalności gospodarczej.

Co sądzą organy?

Prawdopodobnie dowiemy się tego w ciągu najbliższych miesięcy – sam czekam na odpowiedzi KIS w kilku takich sprawach.

Michał Gawlak
radca prawny

Zdjęcie w artykule pochodzi z Unsplash

***

Rejestracja firmy w Delaware

Spółki z Delaware na pozór nie różnią się od innych spółek rejestrowanych w innych krajach OECD.

Działają jako twór odrębny od osobowości prawnej wspólników, mogą pozywać, być pozywane, zaciągać zobowiązania, a nawet „przeżyć” swoich udziałowców.

Nie każdy wie, że w Delaware można zawiązać nie tylko spółki LLC. Do wyboru mamy również S-Corporation i C-Corporation (są jeszcze inne typy rodzajowe spółek ale na potrzeby zwięzłości wpisu je pomijam).

Jakie są różnice między nimi?… [Czytaj dalej…]

***

Podcastu Spółka za granicą możesz słuchać również na YouTube:

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: