Michał Gawlak

radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-M-1919. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie podatkowym, w tym międzynarodowym prawie podatkowym.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

A może polski holding? Polska spółka holdingowa – nowa, „trudna” ulga

Michal Gawlak15 czerwca 2022Komentarze (0)

Od 2022 r. w polskim systemie podatkowym obowiązuje regulacja dot. opodatkowania spółek holdingowych. Rozwiązanie opiera się na dwóch filarach:

 • zwolnieniu z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od krajowych oraz zagranicznych spółek zależnych;
 • pełnym zwolnieniu z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Brzmi oczywiście pięknie, ale regulacja jest skomplikowana, nieprecyzyjna i może wiązać rozczarować podatników chcących skorzystać z nowej ulgi. Zacznijmy od początku:

Warunki powstania spółki holdingowej

Definicja spółki holdingowej została uregulowana w art. 24m pkt. 2 ustawy o CIT i oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną będącą polskim rezydentem podatkowym, spełniającą łącznie następujące warunki:

 • posiada, nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 • nie jest spółką tworzącą podatkową grupę kapitałową,
 • nie korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a, art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 (pierwsze schody – przyp. autor),
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przy czym przepis art. 24a ust. 18 stosuje się odpowiednio (drugie schody – również autor),
 • udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec (akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony na terytorium lub w kraju: wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 (tzw. raju podatkowym), wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej, z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

inne ulgi oraz rzeczywista działalność gospodarcza

Co oznacza niekorzystanie ze zwolnień o których mowa w w/w artykułach –  np. słynna parent subsidiary directive przewiduje, po spełnieniu szeregu warunków, brak opodatkowania dywidend otrzymywanych przez spółki matki od swoich spółek córek z UE. Słowem – skorzystamy ze zwolnienia, tracimy prawo do ulgi. Czy możemy wybierać z czego korzystamy – ze zwolnienie PSD czy zwolnienia holdingowego? O tym w kolejnym wpisie.

Drugie schody o których wspominałem? W każdym roku korzystania z tej preferencji, spółka holdingowa powinna prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium Polski. Odnosząc powyższy warunek do art. 24a ust. 18 ustawy o CIT, należy wskazać, że przy ocenie, czy dany podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

 • zarejestrowanie podmiotu wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ten podmiot wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy podmiot ten posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 • podmiot ten nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez ten podmiot a faktycznie posiadanym przez niego lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tego podmiotu;
 • podmiot samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Wydaje się, że ustawodawcy chodzi o inną działalność niż działalność stricte holdingowa (zarządzania udziałami, usługi head office itp.), chociaż holding nie musi prowadzić operacyjnej działalności gospodarczej. Co sądzą organy? Prawdopodobnie dowiemy się tego w ciągu najbliższych miesięcy – sam czekam na odpowiedzi KIS w kilku takich sprawach.

a Wy co sądzicie?

 

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: