Spółka za granicą a samodenuncjacja w Polsce?

Michal Gawlak        23 listopada 2015        Komentarze (0)

Zastanawiałeś się kiedyś czy posiadanie spółki zagranicznej wiąże się z koniecznością deklarowania tego faktu w Polsce? 

Na początek odróżnijmy dwie kwestie – deklarowanie faktu posiadania spółki zagranicznej od obowiązku zapłaty podatku od wygenerowanego dochodu. W tym wpisie zajmiemy się jedynie kwestiami sprawozdawczymi i to na gruncie prawa dewizowego.

No to jak – przyznawać się czy nie?

Załóżmy, że już masz spółkę zagraniczną. Powiedzmy, że nie sprawdziłeś tego wcześniej, kolega Ci poradził (wbrew pozorom częsta sytuacja), firma w Anglii była dziełem impulsu. Hipotetycznie zbliża się 30 kwietnia i nie daje Ci spokoju myśl – czy ja muszę “im” o tym powiedzieć?

Spójrzmy na prawo dewizowe – w art. 30 ust. 1 znajdziemy następującą treść:

Rezydenci dokonujący obrotu dewizowego oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową są obowiązani przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu dane w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

We wcześniejszych wpisach wyjaśniałem, że przez obrót dewizowy rozumie się m.in nabywanie udziałów lub akcji w spółkach zagranicznych. Na podstawie ustawy prawo dewizowe wydano rozporządzenie wykonawcze (Rozporządzenie MF z dnia 23 października 2009 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1437)), w którym określono, kto ma przyznawać się do m.in. tego, że jest udziałowcem spółki zagranicznej, otrzymuje pożyczki od nierezydentów lub ma znaczny kapitał zgromadzony za granicą. Teraz będzie dość długi cytat, który można śmiało pominąć bo…

§ 6 Osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa określone w formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2-4, 6, 8, 11, 13-20 oraz 22 do rozporządzenia, w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku co najmniej 7 mln złotych, są obowiązane przekazywać NBP na tych formularzach kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.

§ 7 1. Rezydenci niewymienieni w §4 – 6, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 2-22 do rozporządzenia, wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln złotych, są obowiązani przekazywać NBP na tych formularzach miesięczne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca.

2. Rezydenci, o których mowa w ust. 1, u których łączna kwota aktywów i pasywów określonych w formularzach, o których mowa w ust. 1, na koniec roku jest wyższa niż 10 mln złotych i niższa niż 300 mln złotych, są obowiązani przekazywać NBP na tych formularzach kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.

§ 8 Rezydenci, o których mowa w §4 i 7:

1) którzy na koniec roku lub na koniec danego kwartału w następnym roku nie osiągnęli progów sprawozdawczych określonych odpowiednio w § 4 i 7 oraz

2) posiadający aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku wynosi co najmniej 3 mln złotych są obowiązani przekazywać NBP na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 10 do rozporządzenia, kwartalne sprawozdania dotyczące aktywów i pasywów, o których mowa w pkt 2, w terminie do 20 dni po zakończeniu kwartału.

§ 9 Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w §4, 5 i 7 rezydenci, o których mowa w §4, 5 i 7, posiadający długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego, których łączna kwota na koniec danego kwartału wynosi co najmniej 3 mln złotych, są obowiązani przekazywać NBP:

1) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia, kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu takiego kwartału;

2) na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia, kwartalne sprawozdania w terminie do 20 dni po zakończeniu takiego kwartału.

(…)

§ 11 Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w §5 i 7 rezydenci, o których mowa w §5 i 7 , posiadający na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym spółki mającej siedzibę za granicą lub posiadający oddział mający siedzibę za granicą oraz rezydenci, w których organach stanowiących nierezydent na początek lub koniec roku posiada co najmniej 10% głosów, a także oddziały przedsiębiorstw zagranicznych posiadające siedzibę w kraju są obowiązani przekazywać NBP na formularzach, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr 32 i 33 do rozporządzenia, roczne sprawozdania w terminie do dnia 31 maja po zakończeniu roku.

§ 12 Niezależnie od obowiązków sprawozdawczych określonych w §4 i 6  rezydenci, o których mowa w §4 i 6, posiadający na początek lub koniec roku co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym spółki mającej siedzibę za granicą są obowiązani przekazywać NBP na formularzu, którego wzór stanowi załączniknr 32 do rozporządzenia, roczne sprawozdania w terminie do dnia 31 maja po zakończeniu roku.

…bo w skrócie chodzi o to, że jak mamy dużo za granicą – i tak np. bagatela 300 mln PLN to musimy to deklarować Prezesowi NBP. Podejrzewam, że Ci z Was którzy takimi środkami dysponują doskonale o tym wiedzą, ale czy którykolwiek z wyższej wymienionych obowiązków może dotknąć mniejszego inwestora?

Jeżeli zadałeś sobie trud i przeczytaliście cierpliwie i uczciwie powyższy wyciąg z rozporządzenia Ministra Finansów to zauważyliście §8. I tam właśnie pojawia się obowiązek sprawozdawczy względem mniejszych inwestorów. Kwota – próg to 3 mln PLN. Kiedy będzie Cie dotyczył ten obowiązek? Po pierwsze: wspomniana kwota próg, po drugie – masz określone aktywa (i pasywa) za granicą. Jakie?

  • należności handlowe (wszelakie – ze sprzedaży towarów, usług) od nierezydentów
  • zobowiązania handlowe wobec nierezydentów.

W §9 znajdziesz kolejny obowiązek – dotyczący pożyczek długoterminowych. Próg jak wyżej, deklarujemy kwotę kapitału oraz odsetek dot. pożyczki.

Co jeżeli nie dopełnisz obowiązku? Po pierwsze ustawa nakazuje Ci przechowywać dokumentację przez okres 5 lat od końca roku w którym np. dokonano czynności obrotu dewizowego, po drugie musimy sięgnąć do kodeksu karnego skarbowego. A tam znajdziesz:

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie zgłasza Narodowemu Bankowi Polskiemu danych o dokonanym obrocie dewizowym lub wykonywanej działalności kantorowej, w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, lub zgłasza dane niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (a to dość dużo – jedna stawka dzienna = od ok 60 do nawet ponad 23 000 PLN).

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jeżeli więc wziąłeś sporą pożyczkę, lub kilka pożyczek od zagranicznej spółki – nierezydenta i przekracza ona kwotę 3 mln PLN warto pamiętać, że musisz to zadeklarować. 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest CGO Legal Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem michal.gawlak@spolkazagranica.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: