Centralna baza rachunków – czy są sposoby na inwigilację kont bankowych

Michal Gawlak        03 listopada 2017        Komentarze (0)

Ostatnio pisałem sporo o Hongkongu skupiając się na procedurze otwierania spółki, opodatkowaniu działalności i “przygodach” związanych z otwieraniem rachunków bankowych w Specjalnym Regionie Administracyjnym. Dzisiaj o zagadnieniu nawet bardziej interesującym niż regulacja FACTA – mianowicie:

Centralna baza rachunków bankowych

Rzut okiem na stronę www RCL (rządowe centrum legislacji) pozwala (z niepokojem) stwierdzić, że Rada Ministrów, a konkretnie Minister Rozwoju i Finansów zaproponował projekt ustawy o centralnej bazie rachunków. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293403/katalog/12400913

Obecnie projekt jest po konsultacjach i opiniowaniu w resorcie, także minie jeszcze trochę czasu zanim trafi do sejmu. Nawet jak już zostanie uchwalony – minie dobrych kilka lat zanim wejdzie w życie (po 26 mies. od publikacji). Gdy już wejdzie – państwo zyska niemal automatyczny dostęp do rachunków bankowych (szeroko rozumianych) otwieranych w bankach i instytucjach finansowych.

Warto więc się zastanowić jakiego rodzaju mechanizm jest wprowadzany i czy można (i warto) podjąć kroki zaradcze.

Inwigilacja rachunków bankowych przedsiębiorców

Zgodnie z projektem ustawy instytucje zobowiązane, a należą do nich:

a) oddział instytucji kredytowej, bank krajowy, oddział banku zagranicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1988 i 1997),
b) spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową i Krajową Spółdzielczą Kasę
Oszczędnościowo-Kredytową, o których mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009
r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1910, 1948 i 1997),
c) dostawcę usług płatniczych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997),
d) firmę inwestycyjną i bank powierniczy, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i
1997),
e) krajowy zakład ubezpieczeń, główny oddział zakładów ubezpieczeń mający
siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej i
oddział zakładu ubezpieczeń mający siedzibę w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i
1948),
f) fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, alternatywną spółkę
inwestycyjną i zarządzającego ASI, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 i 1948),
g) dobrowolny fundusz emerytalny i powszechne towarzystwo emerytalne,
prowadzące ten fundusz, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291,
615 i 1948),
h) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz spółkę, której przekazał
wykonywanie czynności na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi – w zakresie, w jakim prowadzi rachunki
papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze,
i) Narodowy Bank Polski – w zakresie w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób
prawnych,
j) podmiot oferujący produkty i usługi w zakresie przechowywania danych
uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych,
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

będą informowały organy państwa o otwarciu, zmianach przekazanych informacji i zamknięciu rachunków.

Czym są rachunki? Tu kolejny cytat z przepisów projektu ustawy:

a) rachunek płatniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych,
b) rachunek bankowy i rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
niebędące rachunkami płatniczymi,
c) rachunek papierów wartościowych i rachunek zbiorczy oraz służący do ich obsługi
rachunek pieniężny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
d) zbiór danych dotyczących transakcji realizowanych na rzecz danego uczestnika
funduszu i zapisanych w rejestrze uczestników funduszu lub ewidencji uczestników
funduszu inwestycyjnego,
e) IKE i IKZE,
f) umowę ubezpieczenia umożliwiającą osiąganie zysków pochodzących z kapitału
złożonego w formie składek ubezpieczeniowych (umowa ubezpieczenia z
elementami inwestycyjnymi), w szczególności umowę ubezpieczenia na życie
powiązaną z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o którym mowa w art. 3
pkt 50 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej,
g) umowę o udostępnieniu skrytki sejfowej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
h) produkt lub usługę umożliwiającą przechowywanie danych uwierzytelniających
niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych.

Jakie dane będą przekazywane?

1) numer rachunku unikalny w ramach instytucji zobowiązanej;
2) dane identyfikacyjne wszystkich posiadaczy rachunku;
3) dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza rachunku – w przypadku
informacji o rachunkach przekazywanych przez instytucje zobowiązane, będące
instytucjami obowiązanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
4) dane identyfikacyjne pełnomocników do rachunku;
5) datę otwarcia rachunku;
6) datę zamknięcia rachunku;
7) kod waluty, w której księgowane są transakcje na rachunku;
8) okres, na jaki rachunek został otwarty;
9) rodzaj rachunku;
10) NIP instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek.
2. Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, obejmują:
1) w przypadku osób fizycznych:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru
PESEL,
d) adres zamieszkania, w tym kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu
lub lokalu,
e) cechy dokumentu tożsamości: rodzaj, numer i serię dokumentu,
f) numer telefonu do kontaktu w sprawach związanych z rachunkiem,
g) adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu w sprawach związanych z
rachunkiem,
h) informację o byciu osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, o której
mowa w art. 2 pkt 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu – w przypadku informacji o rachunkach
przekazywanych przez instytucje zobowiązane, będące instytucjami obowiązanymi
zgodnie z przepisami tej ustawy;
2) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej:
a) nazwę,
b) numer identyfikacji podatkowej wraz ze wskazaniem kraju rejestracji, a w
przypadku podmiotów nieposiadających takiego numeru – numer z rejestru
handlowego wraz ze wskazaniem kraju rejestracji,
c) adres siedziby, w tym kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu lub
lokalu,
d) numer telefonu do kontaktu w sprawach związanych z rachunkiem,
e) adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu w sprawach związanych z
rachunkiem.
3. Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) obywatelstwo;
3) datę urodzenia;
4) kraj zamieszkania.
4. Pełnomocnik do rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oznacza osobę fizyczną:
1) posiadającą pełnomocnictwo udzielone przez posiadacza rachunku, do dokonywania
takich samych transakcji jak posiadacz rachunku i składania dyspozycji ich realizacji
albo dokonywania określonych w pełnomocnictwie co do rodzaju transakcji i składania
dyspozycji ich realizacji, w tym także, do korzystania ze skrytki sejfowej;
2) wskazaną w umowie ubezpieczenia z elementami inwestycyjnymi jako ubezpieczony, o
którym mowa w art. 808 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z
2016 r. poz. 380, 585 i 1579).

Wskazałem, że informacje o rachunkach otrzymają organy państwowe – pojęcie to należy zdefiniować, co projekt ustawy czyni. W/w informacje udostępnia się:

1) sądom karnym,
2) jednostkom organizacyjnym prokuratury,
3) organom Policji,
4) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
5) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
6) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
7) Żandarmerii Wojskowej,
8) organom Straży Granicznej,
9) organom Krajowej Administracji Skarbowej,
10) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
11) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego,
12) administracyjnemu organowi egzekucyjnemu oraz centralnemu biuru łącznikowemu, o
którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy
dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz.
1289, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 1948),
13) komornikom sądowym.

Wnioski jakie się nasuwają są następujące:

 • zakres zbieranych informacji jest bardzo szeroki, ale nie obejmuje salda rachunku;
 • uwzględnia się dane beneficjenta rzeczywistego spółki zagranicznej;
 • uwzględnia się dane pełnomocnika do rachunku;
 • definicja rachunku obejmuje portfel waluty wirtualnej.

Rachunek zagraniczny

Warto zwrócić uwagę, że raportowaniu nie będą podlegały rachunki zagraniczne z prostej przyczyny – jurysdykcja naszego państwa obejmuje tylko krajowe instytucje zobowiązane. Na co należy zwrócić uwagę i w tym miejscu podkreślić – państwa UE wprowadzają sukcesywnie własne centralne ewidencje. Docelowo – wszystkie bazy będą ze sobą zintegrowane. W takim wypadku polski komornik ustali fakt posiadania rachunku np. na Cyprze jednym prostym kliknięciem myszki w systemie teleinformatycznym.

Warto też pamiętać o CRS (common reporting standards) czyli standardach zgodnie z którymi instytucje finansowe (od 2018 uczestniczy połowa państw świata) informują władze kraju rezydencji beneficjenta o fakcie posiadania rachunku bankowego (prywatnego i korporacyjnego. Jeżeli CBR obejmie również dane pozyskane w ten sposób – okaże się, że mamy skuteczne narzędzie w rękach władzy pozwalające łatwo pozyskać informacje o posiadanym rachunku w większości krajów świata.

Na chwilę obecną projekt ustawy nie przewiduje takiej integracji. Innymi słowy sposobem na uniknięcie bycia zaraportowanym jest otwarcie rachunku poza granicami Polski, a docelowo – poza UE.

Proszę pamiętać o ograniczeniach w otwieraniu rachunków zagranicznych wynikających z prawa dewizowego oraz obowiązku poinformowaniu o rachunkach wykorzystywanych w działalności gospodarczej lokalnego urzędu skarbowego!

 

Autor

Czym się zajmuję?

Między innymi zakładaniem spółek zagranicznych. Na co dzień doradzam klientom w transakcjach ponadgranicznych w zakresie rozwiązań korporacyjnych, procesowych / arbitrażowych i w sporach gdzie stroną jest podmiot spoza Polski. Dotychczas pomogłem grupie ponad 200 klientom z branż IT, handlowych, produkcyjnych, usługowych o małej, średniej i dużej skali działania.

Spółka w Hong kongu – konto bankowe / operator płatności

Michal Gawlak        16 października 2017        Komentarze (0)

Spółka w hongkonguOstatnio zamieściłem dwa wpisy dotyczące zakładania spółek w Hongkongu – można się z nimi zapoznać klikając na obrazek zamieszony po lewej stronie wpisu. W dzisiejszym wpisie skupię się na kwestia bankowych związanych z zakładaniem spółek w Hongkongu – konkretnie na praktycznych aspektach otwierania rachunków bankowych oraz podłączania operatorów płatności.

Konto bankowe w Hongkongu

Hongkong posiada rozwinięty system bankowy z dużą ilością banków oraz bogatą ofertą produktową. Założenie konta bankowego na terytorium Hongkongu przez nierezydenta wymaga posiadania spółki w Hongkongu oraz odpowiedniego uzasadnienia.

W praktyce należy wykazać się: (a) dobrą prezencją podczas rozmowy kwalifikacyjnej, (b) uzasadnieniem praktycznym dla którego otwieramy rachunek w banku w Hongkongu, (c) biznes planem, (d) listami referencyjnymi od kontrahentów z Hongkongu (przydatne), (e) posiadaniem w regionie dostawców lub odbiorców usług. W dużym skrócie – musimy przekonać bank, że nasz biznes się mu opłaci – to podstawowa zasada.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Konta bankowego nie da się otworzyć zdalnie – trzeba stawić się osobiście w siedzibie banku. Jeżeli spółka za udziałowca ma inną spółkę lub np. powiernika / nominata – wówczas on również będzie się musiał stawić przed urzędnikiem bankowym. Ważne jest aby starać się uzyskać tzw. preapproval – to znacznie zwiększa nasze szanse. Co równie ważne w praktyce – osoba przyjmująca i opracowująca naszą aplikację to inna osoba, niż ta, która wydaje zgodę. Gdy już uda otworzyć się rachunek – pamiętaj aby współpracować z przydzielonym doradcą – dowiedz się czy do obsługi rachunku nie potrzebujesz jakiś szczególnych dokumentów – np. umów z kontrahentami itp.

Operator płatności

W sytuacji gdy będziesz potrzebował obsługi płatności kartą, smsem, przelewem – musisz zorganizować podłączenie operatora płatności. Możesz zabiegać o podłączenie np. PayPala, Przelewy24 lub innych operatorów – pamiętaj jednak, że decyzja operatora będzie warunkowana rodzajem prowadzonej przez Ciebie działalności.

Fakt, że posiadasz spółkę w Hongkongu zasadniczo nie wpłynie na ocenę Twojego wniosku – operator musi upewnić się, że Twoja działalność jest legalna – tj. nie narusza praw osób trzecich, za przedmiot działalności nie ma działalności regulowanej lub ogólnie zakazanej. Pod pojęciem ogólnie zakazanej działalności mieści się np. handel bronią, prostytucja, handel narkotykami, dopalaczami itd. Ale uwaga – są na rynku dostępne rozwiązania dla branży adult entertainment, która sama w sobie nie musi być pornografią.

Warto odróżnić operatora płatności takiego jak np. Paypall od integratora płatności, który potencjalnie podłączy dla spółki kilka metod płatności – np. kartą, przelewami itd.

Michał Gawlak – radca prawny 

Autor

Czym się zajmuję?

Między innymi zakładaniem spółek zagranicznych. Na co dzień doradzam klientom w transakcjach ponadgranicznych w zakresie rozwiązań korporacyjnych, procesowych / arbitrażowych i w sporach gdzie stroną jest podmiot spoza Polski. Dotychczas pomogłem grupie ponad 200 klientom z branż IT, handlowych,  produkcyjnych, usługowych o małej, średniej i dużej skali działania.

0% podatku w Hongkongu – prawda czy fałsz?

Michal Gawlak        08 października 2017        Komentarze (0)

Spółka w hongkonguI TAK, I NIE 

Zanim jednak opowiem o szczegółach – zerknij na mój wpis dotyczący otwierania spółek offshore w Hongkongu – możesz znaleźć go tutaj. Pamiętaj, że spółka w Hongkongu jest spółką której siedziba znajduje się na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkowa – warto się zapoznać z konsekwencjami – możesz to uczynić tutaj – jeżeli chodzi o podatek u źródła, i tutaj – jeżeli chodzi o ceny transferowe (chociaż wpis odnośnie cen transferowych jest już nieaktualny).

Spółka w Hongkongu – podatki w Hongkongu

Hong-kong przyjął podejście znane innym lokalizacjom offshore – zapłacisz podatek jeżeli będziesz uzyskiwał dochód na terytorium HK.

Jak to ustalić? Kilka zasad o których należy pamiętać: Hong-kong opodatkowuje dochód na zasadzie terytorialnej – innymi słowy, jeżeli dochód generowany jest poza wyspą – podatku nie będzie. Proste?

W praktyce nie… Ustalenie czy zapłacimy podatek w Hongkongu wymaga analizy działalności spółki. Jak to zrobić? Czym się zajmujesz? Towar / usługa / inne? – i tak, jeżeli handlujesz nieruchomościami w Hongkongu, masz tam biuro, pracowników, sklep itd – osiągasz dochód z terytorium wyspy = płacisz podatki.

Ale po kolei – trzy zasady:

 • jeżeli masz biznes, parasz się określoną profesją lub handlem w Hongkongu;
 • w/w przynosi przychód;
 • przychód pochodzi z terytorium Hongkongu,

wówczas powinieneś zapłacić podatek w Hongkongu.

No ok – ale kiedy właściwie zapłacę ten podatek w Hongkongu?

Okazuje się, że określenie tego czy płacimy może być trudne, i tak:

 • wykonujemy test operacyjności – tj. gdzie praktycznie wykonywana jest działalność spółki;
 • sprawdzamy gdzie podejmowane są decyzję w przedmiocie działalności spółki?
 • odpowiadamy na pytanie gdzie jest główne miejsce wykonywania działalności?

Spółka w Hongkongu może zajmować się handlem / produkcją / usługami, w praktyce najczęściej klienci wykonują działalność w zakresie handlu / pośrednictwa w handlu lub usług (chyba oczywiste, że przy produkcji rozstrzygające w podatkach jest miejsce położenia zakładu). Prawo podatkowe Hongkongu rozróżnia te dwie sytuacje i wskazuje kilka reguł oceny sytuacji podatnika na potrzeby opodatkowana (lub nie) jego dochodu. 

Działalność handlowa – czynniki oceny

 • jeżeli kontrakt został wykonany w Hongkongu – należy go opodatkować HK (kontrakt poza – brak opodatkowania);
 • sprzedaż towaru do HK zawsze będzie tam opodatkowana;
 • W przypadku zawierania umowy za pomocą środków porozumiewywania się na odległość na terytorium HK – opodatkowujemy dochód w Hongkongu.

Pamiętajmy, że nie można opodatkowywać dochodu proporcjonalnie – tj. określając, że część dochodu możemy przypisać jako uzyskany z terytorium Hongkongu, a część nie.

Działalność usługowa – czynniki oceny

 • usługa fizycznie wykonywana w Hongkongu jest tam opodatkowana;
 • przy umowach agencyjnych – rozstrzygające jest miejsce wykonywania czynności przez agenta, nawet jeżeli spółka jest w Hongkongu.

Powyższe to tylko zarys problemu – proszę np. zastanowić się co w sytuacji, gdy sprzedaż odbywa się ze spółki w HK do spółki w HK z dostawą do UE? 

Michał Gawlak – radca prawny

Autor

Czym się zajmuję?

Między innymi zakładaniem spółek zagranicznych. Na co dzień doradzam klientom w transakcjach ponadgranicznych w zakresie rozwiązań korporacyjnych, procesowych / arbitrażowych i w sporach gdzie stroną jest podmiot spoza Polski. Dotychczas pomogłem grupie ponad 200 klientom z branż IT, handlowych,  produkcyjnych, usługowych o małej, średniej i dużej skali działania.

Spółka w Hongkongu wraz z rachunkiem bankowym

Michal Gawlak        10 września 2017        Komentarze (1)

Zakładanie spółki offshore w Hongkongu

Hongkong to biznesowe centrum Azji. Nowoczesny łącznik między Chinami a Europą i Północną Ameryką – siedziba dla ponad 1 300 000 firm prowadzących działalność na całym świecie. Z drugiej strony to raj podatkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r.), ale o świetnym wizerunku w Europie (w przeciwieństwie do np. Panamy). Co zatem należy wiedzieć otwierając biznes w Hongkongu?

Procedura rejestracji spółki w Hongkongu

Otwarcie spółki w Hongkongu trwa nawet jeden dzień roboczy (zgodnie z lokalnymi przepisami wpisu spółki do rejestru dokonuje się  w ciągu 30 min. od otrzymana prawidłowo wypełnionych dokumentów). Prostota systemu rejestrowego, a także oparcie rozwiązań korporacyjnych na systemie anglosaskim sprzyja uruchamianiu firmy w tej części świata. Aby zacząć działalność musisz dysponować ważnym paszportem oraz wystawionym na beneficjenta rachunkiem za prąd / wodę / gaz (przetłumaczonym na język angielski ale nie musi być to tłumaczenie przysięgłe!) – ważne aby dokument wskazywał adres zamieszkania. No i oczywiście sama rejestracja w odpowiedniku KRS w Hongkongu, czyli Companies Registry. Pamiętaj o konieczności zorganizowania adresu rejestrowego spółki w Hongkongu. Z mniej znanych rozwiązań: (a) tzw. agent rejestrowy, który czuwa nad prawidłowością obiegu dokumentów między spółką a CR, uwaga – nie jest obowiązkowy, (b) company secretary – sekretarz spółki który zgodnie z przepisami musi być rezydentem HK – sekretarz nie może być jednocześnie dyrektorem spółki, (c) należy upewnić się czy dana działalność w Hongkongu nie jest na liście działalności regulowanych – patrz tutaj: https://www.success.tid.gov.hk.

Odnowienie spółki

Pamiętaj, że co roku musisz odnowić spółkę – co to oznacza? Konieczność wniesienia opłaty za przedłużenie (annual levy). Jeżeli korzystasz z agenta rejestrowego i usługowo – sekretarza spółki – również uiszczenia jego wynagrodzenia. Wreszcie – spółka musi “utrzymać” adres rejestrowy w HK.

Dla kogo?

Spółka w Hongkongu stanowi pomost między Chinami a resztą świata. Wykorzystują ją importerzy towarów z Chin do UE oraz Ci, którzy planują ekspansję na daleki wschód. Hongkong cieszy się świetną reputacją wśród inwestorów – potencjalny odbiorca towarów z UE nie będzie podważał wiarygodności spółki z Hongkongu – inaczej będzie z podmiotami np. z małych rajskich wysp. Sporo klientów korzysta ze spółek z HK celem świadczenia usług doradczych dla podmiotów z tamtego rejonu świata – o ile fizyczna siedziba odbiorcy usług nie mieści się w HK, wówczas taka działalność będzie zwolniona z opodatkowania lokalnym podatkiem dochodowym.

System podatkowy i księgowość

W Hongkongu podatki płaci się terytorialnie – tj. gdy osiągasz dochód na terytorium wyspy – płacisz. Gdy poza – już nie. Jest sporo zasad szczegółowych dot. kwalifikacji przychodu – po więcej informacji zajrzyj tutaj: https://spolki.cgolegal.pl/lokalizacje/zakladanie-spolek-offshore/spolka-offshore-w-hongkongu/. Pamiętaj, że o ile lokalne prawo nie wymaga prowadzenia szczegółowej księgowości, raz do roku należy przygotować uproszczone sprawozdanie finansowe.

Konto bankowe w Hongkongu

Najważniejszy punkt – konto bankowe dla spółki w Hongkongu. O ile jeszcze 4-5 lat temu założenie rachunku było stosunkowo proste, tak teraz banki rozbudowały aparat kontroli (zgodnie z nakazem wynikających z lokalnych przepisów) i piętrzą przed inwestorami problemy, które bardzo ograniczyły ilość nowo-otwieranych kont bankowych. Renomowane banki takie jak Hang Seng bank, czy China Construction Bank wymagają solidnego uzasadnienia dla otwarcia rachunku. Pamiętaj, że pomocne będzą – biznesowo uzasadniony powód dla otwarcia spółki w HK oraz rachunku bankowego tamże, lista potencjalnych klientów (oraz dostawców) na terenie HK i w okolicy, biuro fizyczne, listy referencyjne od uznanych przedsiębiorstw, czy też biznesplan. Prawie na pewno, aby osiągnąć sukces będziesz potrzebował pomocy specjalistów – niestety, obecnie otwarcie zwykłego, bieżącego rachunku bywa zaskakująco trudne.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Zanim uruchomisz spółkę i rozpoczniesz działalność warto skonsultować się ze specjalistą z dziedziny podatków – pamiętaj, że Twoja rezydencja podatkowa, fakt, gdzie spółka będzie prowadziła działalność i jaka to będzie działalność często ma ogromne znaczenie dla ustalenia miejsca opodatkowania przychodów.

Michał Gawlak – radca prawny

Autor

Czym się zajmuję?

Między innymi zakładaniem spółek zagranicznych. Na co dzień doradzam klientom w transakcjach ponadgranicznych w zakresie rozwiązań korporacyjnych, procesowych / arbitrażowych i w sporach gdzie stroną jest podmiot spoza Polski. Dotychczas pomogłem grupie ponad 200 klientom z branż IT, handlowych,  produkcyjnych, usługowych o małej, średniej i dużej skali działania.

Anonimowa spółka zagraniczna – już tylko przeszłość?

Michal Gawlak        09 lipca 2017        Komentarze (0)

Ostatnio skupiałem się na “wyrafinowanych” metodach optymalizacyjnych np. polskich spółkach komandytowych z udziałem zagranicznych podmiotów, wynagrodzeniach dyrektorskich zwolnionych z opodatkowania w Polsce, sposobach na PCC,

Wiele zapytań, które kierują do mnie klienci skupia się jednak na dużo bardziej podstawowym aspekcie, mianowicie – anonimowym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Czy to jeszcze możliwe?

 

W ciągu ostatnich lat wiele się pozmieniało jeżeli chodzi o polskie regulacje prawne dotyczące zakładania i prowadzenia spółek w rajach podatkowych. I o ile wciąż za sprawą zezwoleń ogólnych dewizowych jest to dopuszczalne, to ustawodawca wprowadził wiele mechanizmów służących utrudnieniu “optymalizacji” podatkowej z ich udziałem, tj.:

 1. Wprowadzono regulacje CFC – opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (przy przychodzie pow. 250 000 EUR);
 2. Ustanowiono klauzulę obejścia prawa podatkowego (od 2016 r.);
 3. Zmieniono regulacje dotyczące cen transferowych (tutaj trochę ulżono mniejszym podatnikom, ale nie licząc kwot transakcji od których stosuje się ceny transferowe zakres zastosowania przepisów rozszerzył się);
 4. Niekorzystnie zmieniono sposób określania miejsca świadczenia usług przy usługach elektronicznych (dot. VAT);
 5. Dodano mini klauzule dot. obejścia prawa w wielu;
 6. Renegocjowano umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania np. z Cyprem, Słowacją i Emiratami rezygnując z wyłączenia z progresją – korzystnej metody unikania podwójnego opodatkowania;
 7. Zmieniono przepisy dot. cienkiej kapitalizacji (i dalej będą zmieniane) –

i inne 🙂

Co z mechanizmami skutecznego stosowania prawa?

 

“Spółka anonimowa” to przede wszystkim podmiot, który z jakiś powodów ma być “ukryty” przed organem władzy lub kontrahentami (ewentualnie osobami trzecimi). Skupmy się na anonimowości względem władz. Jakie mechanizmy uzyskania informacji o spółce zagranicznej / transakcji ma organ władzy publicznej? Poza tradycyjnym systemie wymiany informacji na wniosek z tymi krajami z którymi Polska podpisała np. umowę o unikaniu podójnego opodatkowania doszły mechanizmy nowocześniejsze, takie jak:

 1. JPK – jednolity plik kontrolny – fiskus będzie wiedzieć wiele o naszych rozliczeniach. Cel regulacji – walczyć z wyłudzeniami podatku VAT. Efekt – nowe obowiązki względem przedsiębiorców. W 2018 – wszystkich;
 2. Rejestr transakcji podejrzanych – instytucje obowiązane (np. banki i inne instytucje finansowe) stosują procedurę weryfikacji transakcji finansowych pod katem podejrzenia prawa brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Coraz częściej banki w Polsce i na świecie wstrzymują niektóre transakcje do wyjaśnienia ich okoliczności faktycznych;
 3. CRS – Common Reporting Standards. Chyba najdonioślejsza “zmiana” w systemie inwigilacji. Na czym polega? Każda instytucja finansowa z krajów sygnatariuszy (a są nią PRAWIE WSZYSTKIE kraje na świecie – szczególnie raje podatkowe) – na koniec roku zaraportuje saldo rachunku do kraju rezydencji podatkowej osoby fizycznej – właściciela spółki.

Zwłaszcza ten trzeci mechanizm da fiskusowi np. w Polsce unikatowe i do niedawna objęte tajemnicą bankową informacje dot. statusu majątkowego podatnika. W efekcie – mając spółkę zagraniczną z kontem bankowym w kraju “x” – mamy 95% szans, że saldo tego rachunku trafi do Ministerstwa Finansów z końcem 2017 lub 2018 roku. Do przewidzenia co będzie dalej – fiskus zapyta czyje to środki i zapewne przyjmie, że są do opodatkowania. Oczywiście – można wyobrazić sobie wiele skutecznych taktyk obrony przed zarzutem unikania opodatkowania, nie zmienia to jednak faktu, że przyjemnie nie będzie.

Czy istnieją jakieś sensowne rozwiązania?

 

Tak – na szczęście istnieją 🙂 Ale to zapraszam prywatnie.